Dzisiaj jest czwartek, 19 kwietnia 2018 r

 

Imieniny obchodzi: Adolf, Leon, Tymon  

Projekt dofinansowany w 2017 roku
z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń:

>>>>>> Techniki pisania projektów

>>>>>> Wypalenie społeczne - zawodowe

 

Cel Projektu:
Program WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ zwiększa kompetencję członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład sieci stowarzyszeń abstynenckich, rozwija zdolności obywateli do tworzenia lokalnych i regionalnych koalicji, zwiększa współpracę międzysektorową oraz polepsza przepływ informacji.

Celem naszego Programu jest zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności u 60 liderów i wolontariuszy z 30 organizacji abstynenckich.

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo i konsultacje dla członków wszystkich organizacji abstynenckich w Punkcie Doradczym. Rozbudujemy również internetowy Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej „OSIA”. Zwiększymy dostęp do pomocy osobom z problemem alkoholowym w całej Polsce, polepszymy przepływ informacji między stowarzyszeniami.

Cele Projektu realizujemy działając w 3 obszarach:
SFERA I – szkolenia/warsztaty
SFERA II – standaryzacja/wdrożenie
SFERA III – doradztwo/informacja


Działania Projektu:
Działanie 1 - Rekrutacja uczestników

Rekrutacja do Projektu odbywa się w 12 Związkach Wojewódzkich i Regionalnych. Uczestnicy po zapoznaniu się z zasadami, wypełniają deklarację udziału w Projekcie. Zarządy Związków Wojewódzkich wyłaniają organizacje uczestniczące w projekcie z 2 osobami delegowanymi przez stowarzyszenia. Preferowane są uczestnicy z małych miejscowości, z młodych organizacji. Rekrutacja przebiega z poszanowaniem zasady równych szans, w tym równości płci, stosując zasadę parytetu kobiet. Końcową listę uczestników zatwierdza Krajowa Rada.

Szkolenia/Warsztaty
I Szkolenie – Pierwszy kontakt z rodziną z problemem alkoholowym, skuteczna motywacja do podjęcia leczenia i zmiany zachowań na pro-społeczne, przeciwdziałanie przemocy domowe
II Szkolenie – Nowoczesne technologie w nowoczesnych organizacjach, wykorzystanie multimediów i Internetu w pracy z beneficjentem, skuteczne przeciwdziałanie e-wykluczeniu grup marginalizowanych
III Szkolenie – Jestem spełnionym wolontariuszem - przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści z wolontariatu, zasady pracy zespołowej i komunikacji w grupie
IV Szkolenie - Rola stowarzyszeń abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej, prawno-finansowe aspekty funkcjonowania nowoczesnej organizacji, wykorzystanie ekonomii społecznej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z problemem alkoholowym

Seminarium standaryzacyjne
Dwudniowe Seminarium dla liderów stowarzyszeń abstynenckich, poświęcone omówieniu systemu wdrażania standardów działania stowarzyszeń abstynenckich i certyfikacji ich wprowadzenia.

Wdrożenie standardów
Z 30 organizacjami w co najmniej 6 województwach deklarującymi chęć uczestniczenia w procesie standaryzacyjnym Krajowa Rada podpisze porozumienie na wprowadzenie standardów działań stowarzyszeń abstynenckich. W ramach działań Projektowych udzielimy im wsparcia merytorycznego i wspomożemy organizacyjnie, gwarantując po minimum 6 godz. doradztwa zrealizowanego przez konsultanta w siedzibie organizacji.
Organizacje, które na podstawie arkusza samooceny stwierdzą faktyczny stan wprowadzenia standardów, wyślą poprzez Związki Wojewódzkie gotowość uzyskania certyfikatu. Krajowa Rada deleguje z własnych ekspertów osobę do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej stopień wdrożenia standardów. Pozytywny wynik wizyty powoduje otrzymanie certyfikatu działania organizacji zgodnie z standardami.

Doradztwo - informacja
Punkt Konsultacyjno-Doradczy czynny 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Porady są świadczone dla wszystkich członków organizacji pozarządowych bez względu na uczestnictwo w Programie i przynależność Związkową. Jednocześnie zachęcamy stowarzyszenia do zawiązywania struktur regionalnych na obszarach, gdzie ich nie ma, udzielamy wskazówek jak nawiązywać koalicje branżowe - ponadlokalne.
Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej – „OSIA" wykorzystywany przez instytucje samorządowe działające w obszarze pomocy społecznej, trzeźwościowe organizacje pozarządowe, rodziny z problemem alkoholowym.

Informacja - nowoczesne technologie
Zmodernizujemy i rozbudujemy na bazie domeny Krajowej Rady Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej – „OSIA" wykorzystywany przez rodziny z problemem alkoholowym, instytucje samorządowe działające w obszarze pomocy społecznej, organizacje pozarządowe szukające partnerów wśród naszych stowarzyszeń. Utworzymy strony projektu informujące o naszym ogólnopolskim programie, promujące cele i założenia FIO, ułatwiające kontakt z uczestnikami i przekazywanie materiałów szkoleniowych.


Projekt realizowany jest od kwietnia do grudnia 2017 roku, a jego zadania są wykonywane w 3 województwach, z uwzględnieniem uczestnictwa osób z regionów sąsiednich, przy ścisłej współpracy wszystkich Związków Członkowskich.

 

 

 

 

    Cele Projektu

 

    Punkt Konsultacyjny

 

    Galeria Projektu

 

    Kontakt Realizatorzy

 

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

  Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej

 

 

  Związek Stowarzyszeń Klubów
Abstynenta Woj. Pomorskiego

 

 

  Regionalny Związek Stowarzyszeń
Abstynenckich Woj. Śląskiego

 

 

  Związek Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich Lubelszczyzny

 

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

 

  Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

 

  Departament
Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
     

OGÓLNOPOLSKI
System Informacji Abstynenckiej

 


odwiedzin:1767 dzisiaj:59 on-line:2
Copyright © 2017 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek