NOWEFIO

Projekt „Wspólnie Znaczy Lepiej” dofinansowany ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021–2030”

Syntetyczny opis zadania

Projekt WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ realizowany jest przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich od czerwca 2021 do grudnia 2023.

Celem Programu jest zwiększanie zaangażowania osób wychodzących z uzależnienia i z rodzin marginalizowanych w życie społeczne lokalnych społeczności oraz wzrost znaczenia stowarzyszeń abstynenckich w życiu publicznym i realizacji polityk społecznych Instytucji Samorządowych, poprzez wzmocnienie instytucjonalne sieci stowarzyszeń trzeźwościowych w Polsce.

W osiągnięciu celu głównego pomogą nam wyznaczone przez nas cele szczegółowe, tj.:

  1. Wzmocnienie i poprawa samoorganizacji społecznej, poprzez zwiększenie członkostwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w aktywnym udziale w stowarzyszeniach abstynenckich, akcjach obywatelskich, w samopomocy dla osób wychodzących z uzależnienia.
  2. Wzrost znaczenia III sektora w życiu społecznym, zarówno lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim, poprzez aktywniejsze włączanie się w realizacje polityki społecznej przez nasze organizacje, wspieranie i podejmowanie inicjatyw obywatelskich, zwiększenie niezależności finansowej NGO.
  3. Wzmocnienie instytucjonalne i zapewnienie stabilnego rozwoju naszej ogólnopolskiej sieci stowarzyszeń abstynenckiej, co bezpośrednio wpłynie na rozwój obywatelskiego sektora w Polsce.

Cele Projektu zrealizujemy działając w 3 sferach:

SFERA I – szkolenia/warsztaty

  1. dla członków lokalnych stowarzyszeń abstynenckich
  2. dla członków zarządów związków regionalnych

SFERA II – standaryzacja/wdrożenie

  1. standaryzacja lokalnych stowarzyszeń abstynenckich
  2. pilotażowe wdrożenie standardów w związkach regionalnych

SFERA III – doradztwo/informacja

Szczegóły działań:

SFERA I  – Przeprowadzimy 2 cykle szkoleniowe:

Pierwszy – dla członków organizacji lokalnych w 4 województwach po 20 osób (w sumie dla 80 członków i wolontariuszy) naszych stowarzyszeń. Te szkolenia zwiększą profesjonalizm wolontariuszy i członków, którzy do niedawna sami byli zagrożeni wykluczeniem społecznym. Pracują obecnie z beneficjentami stow. trzeźwościowych, a w przyszłości staną się fundamentem sprawnych i nowoczesnych organizacji. Szkolenia dotyczą zarówno tematyki uzależnień, jak również nowoczesnego zarządzania NGO, budowania umiejętności pracy zespołowej, rozwijania wolontariatu. Szkolenia przeprowadzimy równolegle w 4 ośrodkach regionalnych, zapraszając uczestników z województw ościennych.

Drugi – dla członków zarządów związków regionalnych. Osób decydujących o rozwoju struktur i współpracy organizacji pozarządowych na poziomie województw, mających wpływ na jakość i obszar działania sieci NGO, aktywnie wspierających akcje obywatelskie i realizację polityk społecznych. Będą to osoby o ugruntowanej aktywności społecznej, liderzy ruchu abstynenckiego, którym przekazana zostanie wiedza z zakresu samoregulacji NGO, wsparcie i motywacja do samokształcenia, przygotowanie do działań fundraisingowych, zwiększających niezależności NGO.

SFERA II – standaryzacja działań III sektora przebiegnie dwutorowo:

Po pierwsze – przeprowadzimy proces standaryzacji 20 lokalnych stowarzyszeń abstynenckich, w co najmniej 4 województwach. Zgłaszające się w obecnym Projekcie organizację uzyskają wsparcie doradcze konsultantów d.s. standaryzacji, a po zgłoszeniu gotowości przejdą superwizji ekspertów oceniających stopień wdrożenia standardów.

Po drugie – przeprowadzimy proces oceny wdrażania standardów w organizacjach typu wojewódzkie związki stowarzyszeń abstynenckich. Obecnie chcemy przyspieszyć działania standaryzacyjne, ocenić stopień ich realizacji, a podczas wizyt monitorujących zebrać i uwzględnić uwagi związków w dalszych pracach poprawiających skuteczność działania III sektora skupionego w naszej federacji.

SFERA III – doradztwo/informacja. Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo i konsultacje dla członków organizacji abstynenckich w Punkcie Doradczym oraz zwiększenie wykorzystania e – technologii w NGO. Rozbudujemy na bazie posiadanej domeny, internetowy Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej „OSIA”. Zwiększymy dostęp do pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w całej Polsce, polepszymy przepływ informacji między stowarzyszeniami.

W ramach Projektu planujemy zakupić sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystywany do realizacji zadań projektowych, a po zakończeniu Programu zwiększy potencjał materialny Oferenta i dalej będzie wykorzystywany do realizacji naszych zadań statutowych.

Promocja Projektu będzie trwała przez cały czas realizacji zadań, zgodnie z założeniami i Regulaminem FIO. Krajowa Rada będzie promować realizację Projektu na ogólnopolskich konferencjach dotyczących uzależnień i współpracy z NGO, na wojewódzkich spotkaniach III sektora, a poprzez związki regionalne w społecznościach lokalnych.

Uczestnikami projektu będzie 80 liderów i wolontariuszy z 40 org. abstynenckich z 4 makroregionów skupiających po 2-4 województwa. W rekrutacji priorytet będą mieli beneficjenci i stowarzyszenia z małych miast i organizacje nowo powstałe. W rekrutacji do Projektu zastosujemy parytet udziału kobiet.

Projekt kontynuuje proces rozwoju organizacji trzeźwościowych i standaryzacji działań stowarzyszeń abstynenckich zrealizowany w ramach programu z EFS PO KL w latach 2012 – 2013 oraz FIO w 2018 – 2019 r.