Statut

STATUT KRAJOWEJ RADY ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH

POD NAZWĄ „KRAJOWA RADA”  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Krajowa Rada Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą „Krajowa Rada” zwana dalej Krajową Radą zrzesza podmioty prawne działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania trzeźwości. jest organizacją dobrowolną i samorządną działająca w celach nie zarobkowych, zainteresowane aktywizacją i demokratyzacją społeczeństwa w zakresie zrozumienia problemów alkoholowych i działaniu na rzecz ich ograniczania. Prowadzona działalność jest zgodna z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U .Nr 20, poz. 104).

§ 2.

Krajowa Rada działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Krajowej Rady jest Sieradz.

§ 4.

Krajowa Rada opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, wolontariuszy a do prowadzenia spraw może również zatrudniać pracowników.

§ 5.

Krajowa Rada używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Krajowa Rada posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cel, zakres, i zasady działania

§ 7.

Celem Krajowej Rady jest podwyższenie, jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowaniu postaw trzeźwościowych.
Celem Krajowej Rady jest propagowanie działalności w zakresie:

a) ochrony i promocji zdrowia.
b) przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem patologii pijaństwa i alkoholizmu.
c) wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych, w tym w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin.
d) inicjowanie tworzenia standardów działań trzeźwościowych.
e) wspieranie działań samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
f) wspieranie inicjatyw rządowych i parlamentarnych w zakresie polityki wobec alkoholu.
g) współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów alkoholowych. h) celem Krajowej Rady jest działalność w zakresie zdrowia publicznego – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8.

Krajowa Rada realizuje swoje działania poprzez:

a) koordynowanie działalności organizacji abstynenckich działających na terenie kraju
b) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej na rzecz środowisk abstynenckich
c) wyrażanie opinii wobec aktów prawnych dotyczących problemów alkoholowych
d) prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
e) prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej
f) prowadzenie szkoleń mających na celu podwyższenie, jakości pracy organizacji pozarządowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
g) inicjowanie i propagowanie imprez kulturalno, sportowo, artystycznych o charakterze trzeźwościowym i abstynenckim
h) wspieranie współpracy międzynarodowej, poprzez nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejskimi o podobnym charakterze

i) współpraca z mediami, mająca na celu propagowanie działalności polskiego ruchu abstynenckiego

Rozdział III

Członkowie Krajowej Rady– ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Krajowej Rady dzielą się na:

1) Zwyczajnych
2) Wspierających
3) Honorowych

§ 10.

Członkiem zwyczajnym zostać może Związek Stowarzyszeń Abstynenckich lub Stowarzyszenie Abstynenckie posiadające osobowość prawną, działające w strukturach oddziału terenowego.

§ 11.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje na rzecz Krajowej Rady pomoc merytoryczną, finansową, bądź materialną.

§ 12.

Członkiem honorowym Krajowej Rady może zostać każda osoba prawna, niezależnie od narodowości, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Krajowej Rady. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek, co najmniej 25% członków.

§ 13.

Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Krajowej Rady na podstawie złożonej deklaracji, zwykłą większością głosów w obecności połowy składu.

§ 14.

Do praw członków zwyczajnych należą:

a) czynne i bierne prawo wyborcze
b) uczestniczenie w działalności Krajowej Rady
c) zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Krajowej Rady
d) możliwość ubiegania się o pomoc Krajowej Rady

§ 15.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy płacenie składek członkowskich oraz postępowanie zgodne ze Statutem, uchwałami władz Krajowej Rady oraz obowiązującymi regulaminami w tym potwierdzanie członkostwa raz na 5 lat.

§ 16.

Członkowie wspierający (osoba prawna działająca w Krajowej Radzie za pośrednictwem swojego przedstawiciela) ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego, oraz praw wyborczych i nie płaci składek.

§ 17.

Do członka honorowego odnosi się odpowiednio zapis paragrafów poprzednich (15 i 16 ) z wyjątkiem potwierdzenia członkostwa.

§ 18.

Członkostwo wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
b) wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Krajowej Rady
c) utraty osobowości prawnej
d) nie płacenie składek przez kolejne 6 miesięcy od daty wpłacenia ostatniej składki

§ 19.

Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich ( wygaśnięcie członkostwa) zainteresowanym przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

Rozdział IV

Władze Krajowej Rady

§ 20.

Władzami Krajowej Rady są:

1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 21.

1) Kadencja wybieranych władz Krajowej Rady trwa 5 lat.
2) Głosowanie ma charakter jawny lub tajny.
3) Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny.
4) Uchwały wszystkich władz Krajowej Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% uprawnionych do głosowania.
5) W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
6) Wprowadzenie do władz stowarzyszenia nowych członków, w miejsce ustępujących (w toku kadencji) członków władz, należy do kompetencji władz stowarzyszenia i nie może przekroczyć 1/3 składu członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków

§ 22.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Krajowej Rady i może mieć charakter:

1) Wyborczy – zwoływany raz na 5 lat.
2) Sprawozdawczy – zwoływany raz na rok.
3) Nadzwyczajny.

Delegatami na Walne Zgromadzenie Członków są przedstawiciele związków stowarzyszeń w ilości 3 delegatów z każdego związku oraz przedstawiciele oddziałów terenowych w ilości 3 delegatów z każdego oddziału wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Terenowego.

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia pisemnie członków porozumienia na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzeniem.

Dla ważności obrad wymagana jest obecność połowy delegatów w I terminie, w przypadku braku kworum kolejne Walne Zgromadzenie odbywa się po 15 min. niezależnie od liczby członków.

§ 23.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwoływane jest z inicjatywy zarządu bądź przewodniczącego, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź też 1/3 ogółu członków Krajowej Rady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez zarząd w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

§ 24.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) Przyjmowanie głównych kierunków działalności Krajowej Rady.
2) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu.
3) Wybór i odwoływanie władz Krajowej Rady w tym Przewodniczącego Krajowej Rady.
4) Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Krajowej Rady.
5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6) Nadanie członkostwa honorowego.
7) Uchwalanie zmian statutu Krajowej Rady oraz podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu Krajowej Rady.
8) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu m.in. w sprawach członkowskich.
10) W przypadku rozwiązania Krajowej Rady nastąpi podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku własnego Krajowej Rady
11) Inne niezastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Krajowej Rady.

Rozdział VI

Zarząd

§ 26.

Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje w trybie tajnym lub jawnym wyborów Przewodniczącego Krajowej Rady oraz Zarząd w ilości 3-7 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Krajowej Rady wybiera ze swojego grona zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§ 27.

Posiedzenie Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek członka zarządu, co najmniej 2 razy do roku. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należą:

1) Reprezentowanie Krajowej Rady na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu.
2) Powoływanie Oddziałów Terenowych oraz ustalanie regulaminu ich pracy.
3) Określanie programów działania Krajowej Rady.
4) Kierowanie działalnością Krajowej Rady w tym powoływanie Biura Krajowej Rady.
5) Kierowanie polityką finansową Krajowej Rady.
6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Krajowej Rady oraz udzielanie pełnomocnictw w załatwianiu spraw dotyczących Krajowej Rady.
7) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
8) Przyjmowanie i wykluczanie członków Krajowej Rady.
9) Występowania z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego.
10) Składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków.
11) Zawieranie porozumień i umów krajowych oraz międzynarodowych.

Rozdział VII

Komisja rewizyjna

§ 29.

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Krajowej Rady. Składa się z 3 członków, którzy wybierają z pośród swojego grona przewodniczącego.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli wewnętrznej działalności Krajowej Rady ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2) Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie respektowania w/ w zasad.
3) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4) Sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawienie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział VIII

Oddziały Terenowe

§ 32.

1) Oddziały Terenowe powołane są uchwałą Zarządu Krajowej Rady. Działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowej Rady, na wniosek Oddziału Terenowego, oraz są ogniwami organizacyjnymi Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
2) Oddziały Terenowe tworzy się w regionach, w których nie istnieje Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.
3) Oddziały Terenowe nie posiadają osobowości prawnej.
4)Oddział Terenowy skupia minimum trzy Stowarzyszenia bądź Kluby posiadające osobowość prawną z terenu regionu, na którym został powołany.
5) Zarząd Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Terenowego, jeżeli na danym terenie utworzony został Związek Regionalny.

§ 33.

Oddział Terenowy utworzony zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Krajowej Rady, ma prawo do uchwalenia własnego regulaminu pracy w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Krajowej Rady.

§34.

Władzami Oddziału Terenowego jest Zarząd Oddziału wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§35.

Stowarzyszenia bądź kluby – Członkowie Oddziału Terenowego Krajowej Rady (wybierają delegatów na Walne Zebranie Oddziału Terenowego, w ilości 3 delegatów z każdego stowarzyszenia bądź klubu.

§36.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Terenowego należy:

a) wybór trzech delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
b) uchwalanie regulaminu pracy oddziału
c) ustalanie zadań i priorytetów w zakresie działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych
d) wybory władz Oddziału.

§37.

Zarząd Oddziału Terenowego jest najwyższą władza oddziału, wybieraną przez Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego na okres 2 lat.

§38.

Walne Zebranie Oddziału Terenowego w głosowaniu tajnym lub jawnym wybiera władze oddziału na okres 2 lat w składzie:

a) Prezes
b) Wiceprezes
c) Skarbnik
d) Członek Zarządu

§39.

Walne Zebranie Oddziału terenowego w głosowaniu tajnym lub jawnym, wybiera zwykłą większością głosów przewodniczącego oddziału, a następnie pozostałych członków zarządu. Walne zebranie oddziału terenowego, zwykłą większością głosów, uchwala regulamin pracy wewnętrznej oddziału.

§40.

Wybory, o których mowa w §37 odbywają się w I terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na liczbę członków.

§41.

Do kompetencji zarządu oddziału terenowego należy:

a) organizowanie wewnętrznej pracy oddziału.
b) prowadzenie działalności integracyjnej na rzecz stowarzyszeń bądź klubów będących członkami oddziału.
c) prezentowanie idei działalności Krajowej Rady, w stosunku do władz lokalnych.
d) nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami terenowymi, działającymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowia.
e) inicjowanie i organizowanie imprez abstynenckich i trzeźwościowych, promujących zdrowy styl życia w społeczności lokalnej.
f) upowszechnianie standardów pracy wewnętrznej i zewnętrznej stowarzyszeń i klubów, będących członkami oddziału.
g) utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządem Głównym Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
h) prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej na rzecz członków oddziału.
i) wspieranie działań w zakresie profilaktyki na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

§42.

Oddział Terenowy legalizację swojej działalności uzyskuje po zawiadomieniu organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę oddziału w terminie do 14 dni od chwili powołania przez Zarząd Krajowej Rady.

§ 43.

Zarząd Krajowej Rady powiadamia właściwy organ nadzorujący o siedzibie i adresie Oddziału oraz doręcza Statut Krajowej Rady.

§ 44.

Oddział Terenowy prowadzi działania w ramach regulaminu uzgodnionego z Zarządem Krajowej Rady.

Rozdział IX

Majątek Krajowej Rady

§ 45.

Majątek Krajowej Rady stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Krajową Radę.

§ 46.

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:

1) Składek członkowskich – wysokość składek określa Walne Zgromadzenie.
2) Darowizn, spadków i zapisów.
3) Dotacji i subwencji.
4) Ze zbiórek i imprez publicznych.
5) Wpływów z działalności gospodarczej.
6) Odsetek i lokat bankowych.

§ 47.

Zabrania się:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Związku oraz osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

2) Przekazywania majątku Związku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3) Wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 48.

Do reprezentowania Krajowej Rady na zewnątrz upoważnieni są Przewodniczący lub jego zastępca. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Krajowej Rady składają Przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik łącznie.

§ 49.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Krajowej Rady jest rok kalendarzowy.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 50.

Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Krajowej Rady podejmuje Zgromadzenie Członków Krajowej Rady większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 51.

W razie rozwiązania Krajowej Rady majątek Krajowej Rady zostaje przekazany na rzecz związków stowarzyszeń abstynenckich, członków Krajowej Rady.

Uchwałą Zebrania Założycieli w dn.27.06.2009r. dokonano zmian w paragrafach: 1. 26. i 39

Komitet Założycielski

1.Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie

upoważniony – Andrzej Nagiel

2. Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

Upoważniony – Sylwester Staniszewski

3. Związek Stowarzyszeń Abstynenckich (woj. Wielkopolskie)

upoważniony – Kazimierz Wencel