PARPA

Zadanie finansowane z państwowych funduszy celowych

ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego

Wartość dofinansowania 150 000 zł

Całkowita wartość zadania 158 550 zł

Przedmiotem zadania jest realizacja 3-dniowej ogólnopolskiej konferencji dla 100 przedstawicieli ruchu abstynenckiego.

Celem konferencji jest: wspieranie działalności środowisk abstynenckich, zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli ruchu abstynenckiego, działających w Stowarzyszeniach Abstynenckich.

Uczestnicy konferencji to osoby, które mają aktywny udział w wojewódzkich i gminnych systemach rozwiązywania problemów alkoholowych oraz bezpośrednio realizują działania leżące w sferze zdrowia publicznego dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom. Rekrutacje przeprowadzimy poprzez Związki Wojewódzkie, współpracujące z lokalnymi stowarzyszeniami abstynenckimi oraz akcje informacyjną i promocję konferencji w Internecie.

Tematyka konferencji będzie zrealizowana poprzez dwa Bloki zajęć obejmujące 20 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin dydaktycznych warsztatów:

I Blok / 10 godz. (wykłady, panel dyskusyjny) będzie dotyczyć tematu wiodącego konferencji „Wspólne zdrowienie – odbudowa relacji rodzinnych”.

II Blok zajęć / 10 godz. (5 warsztatów x 2 dni x 5 godz. dydaktycznych)

Warsztaty będą dotyczyć tematyki wykładów oraz zagadnień dotyczących prawidłowej komunikacji i relacji w rodzinie oraz planowaniu, realizacji projektów skierowanych do rodzin wychodzących z alkoholizmu.

Spodziewane rezultaty:

a) zwiększenie poziomu wiedzy na temat możliwości skuteczniejszych działań środowiska abstynenckiego na rzecz rodzin z problemem alkoholowym swoich społecznościach lokalnych

b) podniesienie umiejętności społecznych liderów ruchu abstynenckiego w zakresie zagadnień odbudowy relacji rodzinnych, wspólnego zdrowienia, komunikacji wewnątrzrodzinnych

c) zwiększenie umiejętności poszerzania działań stowarzyszeń, realizacji nowych ofert skierowanych do osób trzeźwiejących i ich rodzin.

Zadanie jest realizowane od 1 marca do 15 listopada 2021 roku.